Hội đồng khoa học và đào tạo

Danh sách Hội đồng khoa học và đào tạo

STT

Họ và tên

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Quách Đình Liên

Chủ tịch

2

TS. Đỗ Văn Ninh

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Ba

Ủy viên thường trực

4

ThS. Nguyễn Dạ Thảo

Ủy viên thư ký

5

GS.TSKH. Nguyễn Lai

Ủy viên

6

PGS.TS. Phùng Thị Thanh Tú

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Nam Hà

Ủy viên

8

TS. Trần Danh Giang

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Tư Nguyên

Ủy viên

10

TS. Đinh Sỹ Hiền

Ủy viên

11

TS. Phạm Văn Hải

Ủy viên

12

ThS. Đinh Văn Hương

Ủy viên

13

ThS. Mai Văn Tới

Ủy viên

14

ThS. Nguyễn Đăng Bắc

Ủy viên

15

ThS. Lê Anh Vân

Ủy viên

 
 
 

ĐỐI TÁC

...